ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOBUCKU

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Banku Spółdzielczego w Kłobucku

sporządzona wg danych na dzień

31 grudnia 2021 r.

 

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat (w tys. zł) oraz wskaźników sprawności działania

Banku Spółdzielczego w Kłobucku wg stanu na 31.12.2021

 

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

1

Suma bilansowa

117.693

149.546

238.060

2

Depozyty klientów

102.315

133.848

214.641

3

Kredyty ogółem

59.563

59.402

85.978

 

 

 

 

 

4

Wynik z działalności bankowej

4.161

3.807

4.342

5

Koszty działania z   amortyzacją

3.210

2.974

3.535

6

Różnica wartości rezerw i   aktualizacji

10

-689

13

7

Wynik finansowy brutto

910

500

1.121

8

Wynik finansowy netto

720

290

993

 

 

 

 

 

9

Fundusze własne

13.443

14.214

20.462

10

ROA

0,64

0,21

0,58

11

ROE

5,58

2,09

5,09

12

Łączny współczynnik   kapitałowy

29,53

28,53

25,39

  

Opracowano w Zespole finansowo- księgowym i sprawozdawczości Banku Spółdzielczego w Kłobucku

                                                                                                                                               

                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.