Oświadczenie Zarządu Banku

Spółdzielczego w Kłobucku o stosowaniu

„Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Kłobucku i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (załącznik do niniejszego oświadczenia), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru i specyfiki działania Banku, za wyjątkiem Zasad określonych:

1) w 8 ust. 4

Uzasadnienie:

Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniu Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych i wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów wdrożenia takiej technologii.

2) w 11

Uzasadnienie:

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

3) w Rozdziale 9

Uzasadnienie:

Bank nie prowadzi działalności w przedmiotowej sprawie.

 

Zarząd i Rada Nadzorcza

Banku Spółdzielczego w Kłobucku 


 
 
 
 
 
 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.