BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOBUCKU OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI.

Oznaczenie nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość Kamyk, Plac Witosa 5 działka nr 747/26 i 747/28 o powierzchni łącznej 913 m2, obręb 0005 dla nieruchomości utworzona jest księga wieczysta nr CZ2C/ 00020745/9 prowadzona przez sąd rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Przetarg odbędzie się dnia 10.10.2022 r. o godz. 1300 w budynku Banku Spółdzielczego w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2022 r. (data uznania rachunku Banku) na rachunek bankowy 19 8248 0002 9001 0000 0000 0096 w wysokości 35.000 zł ( słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). reprezentanci osoby prawnej (jednostki organizacyjne niebędącej osobą prawną) dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwalę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnicy dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym. że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 3500 zł.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięciu przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomieniu. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 42-100 Kłobuck.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.