Szanowni Państwo,

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe będą przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022r.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców.

Z okresu zawieszenia spłaty kredytu mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy:
zawarli umowę kredytu przed dniem 01.07.2022r.,
ich okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.
Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:
w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
bez względu na fakt, czy Kredyt jest spłacany terminowo, czy też występują zaległości
w spłacie Kredytu;
Spłatę kredytu można zawiesić:
na 2 miesiące w okresie od dnia 01.08.2022r do dnia 30.09.2022r.
na 2 miesiące w okresie od dnia 01.10.2022r. do dnia 31.12.2022r.
po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023r.
W czasie zawieszenia nie są realizowane płatności związane z Umową kredytową, której dotyczy zawieszenie.

Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie nalicza i nie pobiera odsetek i innych opłat za wyjątkiem składek ubezpieczeniowych.

Wniosek udostępniony od dnia 29 Lipca 2022r. w placówkach Banku oraz na stronie internetowej.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.