Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP ) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny bez dostępu do kredytu odnawialnego lub limitu debetowego, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej VISA Debit PayWave, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek dostępnu w Banku Spółdzielczym w Kłobucku od 8 sierpnia 2018r.

PRP może otworzyć każdy, kto nie posiada w innym banku, lub SKOK, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej. Rachunek otworzyć można jedynie

w placówkach Bank na pisemny Wniosek Klienta.

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich,

w placówce Banku w godzinach pracy placówki,w bankomacie przy użyciu karty płatniczej ,przy użyciu terminala płatniczego i karty płatniczej (manualna wypłata np. na Poczcie).

PRP umożliwia wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności:

 • w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze,
 • w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • w przypadku transakcji płatniczych z wykorzystaniem karty płatniczej PRP zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty możliwość rozliczania przez bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzymuje:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego,
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP,
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej,

 

 * bankomaty inne niż bankomaty Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You), które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.