Program Rodzina 500+ / Dobry Start 300+

Zaloguj się do bankowości internetowej Internet Banking, wybierz odpowiednią zakładkę 500+ lub 300+ (z lewej strony menu)

Bank Spółdzielczy w Kłobucku umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ / Dobry Start 300+ online w systemie bankowości internetowej Internet Banking (https://e-bank.bsklobuck.pl) w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Kłobucku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Internet Banking do Organu prowadzącego w gminie.
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

!!! Składając Wniosek w programie Rodzina500+/DobryStart300+ przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej !!!

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.